នាយផ្លយនិងអុីឆយកូនោះកូសើចចង់អាយះមាត់/Khmer Comedy|Khmer Hair Cut|Khmer Wedding|SP ENTERTAINMENT KHសូមចុចSubscribeឆាណែលយូធូបរបស់ខ្ញុំនិងចុចរូបកណ្តឹងដើម្បីបានទទួលនូវវីដេអូថ្មីៗ សូមអរគុណ!
Please Subscribe my YouTube channel Press the bell icon and never miss any update, Thank you.
————————————————————————————————————————————————————–
ការសម្តែងពិធីកាត់សក់ដែលជាទំនៀមទំលាប់របស់ប្រជាជនខ្មែរ
ចំពោះគ្រឿងរណ្ដាប់ ដែលត្រូវប្រើប្រាស់នៅក្នុងពិធីកាត់សក់ មានដូចជា ៖
• តុ និងកៅអីកាត់សក់សម្រាប់កូនកំលោះ និងកូនក្រមុំ
• កៅអីអ្នកកំដរ
• កៅអីឪពុកម្ដាយ និងកៅអីភ្ញៀវ
• ថង់រង ផ្ទិលទឹក និងផ្កាស្លា ។
អ្នកចូលរួម នៅក្នុងពិធីកាត់សក់ រួមមាន ៖
• ក្រុមភ្លេងការបុរាណ១ក្រុម
• អ្នកច្រៀង ២នាក់
• កូនក្រមុំ-កូនកំលោះ
• អ្នកកំដរកូនក្រមុំ
• អ្នកកំដរកូនកំលោះ
• និងញាតិសណ្ដានទាំងសងខាង។
—————————————————————————————–
Traditional haircuts are the custom of the Khmer people
For haircuts to use in the haircut are:
• Haircuts and chairs for the bride and groom
• Actor Seat
• Parent and guest chairs
• Water bags and flowers.
Haircut participants include:
• One classical musical group
• Two vocalists
• Bride – Groom
• Bridesmaid
• The bridegroom
• and relatives on both sides.
————————————————————————————————————————————————————–
សូមអរគុណ សម្រាប់ការគាំទ្រ Channel របស់ខ្ញុំ ( Thank you for support my channel ).

recipes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *